På grund av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar är vi tvungna att
ändra våra stadgar. Stadgeändring kräver beslut i två på varandra
följande stämmor. En extrastämma kommer därför att äga rum den 23
februari kl 19. Kallelse med ytterligare information har delats ut i postfacken.

Här finner du det fullständiga förslaget på nya stadgar (inte bara skillnaderna, vilka är beskrivna i kallelsen).

//Styrelsen
gm Johan Cedergren